Åpent brev
Vi oppfordrer verdens ledere til å gjennomføre en global omfordelingspolitikk!

Vi oppfordrer verdens ledere til å iverksette tiltak for å få slutt på fattigdom, stanse den globale oppvarmingen og redusere ulikhet. 

For å nå det første bærekraftsmålet og få slutt på ekstrem fattigdom innen 2030 trenger vi internasjonale overføringer.[1] For å fremme avkarbonisering i lavinntektsland trenger vi internasjonale overføringer.[2] For å gjøre et anstendig liv mulig for alle, trenger vi internasjonale overføringer. 

Forskjellen mellom levestandarden i høyinntektsland, der det bor 1,2 milliarder mennesker, og lavinntektsland, der det bor 700 millioner mennesker, er svimlende. BNP per innbygger er 66 ganger høyere i høyinntektsland enn i lavinntektsland.[3] Bare 1 % av høyinntektslandenes BNP omdirigert til lavinntektsland ville mekanisk fordoble nasjonalinntekten deres. En overføring i denne størrelsesordenen kan finansieres med en beskjeden skatt på 2 % på individuelle formuer over 5 millioner euro, og 99,9 % av befolkningen vil ikke bli berørt.[4]

Overveldende flertall rundt om i verden støtter global omfordelingspolitikk. En global skatt på millionærer som skal finansiere lavinntektsland, støttes av minst 72 % av befolkningen i hvert av de 20 landene i undersøkelsen, deriblant 73 % i USA, 80 % i Polen, 86 % i Frankrike og opptil 90 % i Italia.[5] På spørsmål om hvor mye av inntektene fra en global skatt på millionærer som bør gå til lavinntektsland, svarer den gjennomsnittlige europeer, i likhet med den gjennomsnittlige amerikaner, en tredjedel. 

Med Brasil i spissen vurderer G20 å innføre en internasjonal minsteskatt på 2 % på milliardærformuer.[6] Vi støtter dette initiativet, men vi etterlyser en mer omfordelende politikk. Det er avgjørende at minst en tredel av inntektene fra en internasjonal formuesskatt går til lavinntektsland og lavere mellominntektsland. Videre bør skatteterskelen senkes, slik at ikke bare milliardærer, men også millionærer blir beskattet. Endelig bør skattesatsene være mer progressive, og høyere for milliardærer.

En slik formuesskatt som finansierer lavinntektsland, støttes allerede av 20 lister som stiller til EU-valget (se listen nedenfor), og som representerer 64 medlemmer av Europaparlamentet fra 10 land. Nylig tok også EU-kommisjonens visepresident Josep Borrell Fontelles til orde for en global formuesskatt og en økning i den globale solidariteten uten sidestykke.[7] Nå er det på tide å handle.

På neste partskonferanse må det internasjonale samfunnet fastsette et nytt kollektivt, kvantifisert mål for klimafinansiering, ettersom de 100 milliardene dollar i året som industrilandene har lovet, langt fra er nok til å hjelpe det globale sør med å bekjempe klimaendringene. Det nye målet bør være minst 500 milliarder dollar i overføringer (ikke lån). Dette kan finansieres gjennom en global formuesskatt. I en tid der formue bare beskattes i en håndfull land, er det en unik mulighet til å beskatte formue internasjonalt, med en stor andel av beskatningsretten tilordnet det globale sør. Hvis inntektene fra formuesskatten først tilfaller myndighetene i høyinntektsland, vil det være mye vanskeligere å omdirigere dem til lavinntektsland på et senere tidspunkt. 

I mellomtiden bør behovene til de fattige befolkningene dekkes umiddelbart, uten å vente på en ny skatt eller oppfyllelse av løfter.  Det første kravet fra V20, som består av 68 sårbare land, er gjeldsslette.[8] Gjeldsslette er faktisk tvingende nødvendig for disse utviklingsøkonomiene, som er på randen av mislighold etter covid-19-krisen og renteøkningen. Vi kan ikke lenger tolerere en situasjon der et land som Kenya må bruke 55 % av inntektene sine på gjeldsbetjening,[9] , på bekostning av viktige investeringer i utdanning og bærekraftig utvikling.

Gjennomføringen av tilstrekkelige, forutsigbare og behovsbaserte overføringer til det globale sør bør prioriteres i alle internasjonale forhandlinger. Karbonavgiften på skipsfart som diskuteres i Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO), bør derfor finansiere det globale sør.[10] Inntektene som genereres, kan for eksempel deles likt mellom alle land på en per capita-basis. 

Etter forslag fra Den afrikanske union oppretter FN i år en rammekonvensjon om internasjonalt skattesamarbeid,[11] som i likhet med FNs rammekonvensjon om klimaendringer skal diskutere internasjonale skattespørsmål på partskonferansene (COP). La oss gjøre alvor av dette historiske møtet og utvikle et rettferdig internasjonalt skatteregime for å gjøre raske fremskritt mot en bærekraftig utvikling.

Vi oppfordrer verdens ledere i FN, G20 og COP til å vurdere en global omfordelingspolitikk som den som er skissert ovenfor. Vi oppfordrer beslutningstakerne til å iverksette en global politikk som vil omfordele minst 1 000 milliarder dollar per år (dvs. 1 % av verdens inntekter) fra høyinntektsland til lavinntektsland og lavere mellominntektsland. Dette ville bare være et første skritt i retning av en mindre ulik verden.

Vi er en mangfoldig gruppe bestående av sivilsamfunnsorganisasjoner, forskere, politikere og verdensborgere. Alle er velkomne til å slutte seg til bevegelsen vår ved å skrive under på dette åpne brevet, spre budskapet, drive kampanje for global omfordeling eller gi en donasjon til saken. Vi oppfordrer europeiske borgere til å undertegne det europeiske borgerinitiativet for en europeisk formuesskatt:[12] . Det trengs én million underskrifter for å tvinge EU-kommisjonen til å vurdere forslaget.


Global Redistribution Advocates
ACT Alliance
Attac France
Center for Economic and Social Rights (CESR)
Instituto de Estudos Socioeconomicos (Inesc, Brazil)
350.org
Les Écologistes – Europe Ecologie Les Verts
 (France, The Greens)
La France Insoumise 
(France, The Left)Nouvelle Donne (France, S&D)
Sumar (Spain, The Left)
Manon Aubry (MEP, La France Insoumise, France, The Left)
Saskia Bricmont (MEP, Ecolo, Belgium, The Greens/EFA)
Abdul Muheet Chowdhary (Member of the UN Subcommittee on Wealth and Solidarity Taxes)
Thomas Douenne (Assistant Professor of Economics at the University of Amsterdam)
Camille Étienne (activiste pour le climat)
Adrien Fabre (CNRS Economist at CIRED)
Isabelle Ferreras (FNRS Professor at University of Louvain/Harvard CLJE)
Estrella Galán (Head of list for Sumar, Spain, The Left)
Jayati Ghosh (Co-chair of ICRICT, Professor of economics at Jawaharlal Nehru University)
Revd David Haslam (Church Action for Tax Justice)
Mariana Mazzucato (Professor at the University College London)
Michael Pettis (Professor at Peking University)
Thomas Piketty (Professor of economics at the Paris School of Economics)
Rick van der Ploeg (Professor of economics at the University of Oxford)
Thomas Porcher (Professor at Paris School of Business)
Philippe Quirion (CNRS Research director at CIRED)
Marco Ranaldi (Assistant Professor of Economics at University College London)
Chloé Ridel (Candidate for the Socialist Party & Place Publique, France)
Nicolas Sansu (MP, PCF, France)
Andreas Schieder (MEP, SPÖ, Austria, S&D)
Marie Toussaint (MEP, EELV, France, The Greens)
Thomas Sterner (Professor of economics at the University of Gothenburg)
Pasquale Tridico (Candidate for the M5S, Italy, Professor of economics at Roma Tre University)
Yanis Varoufakis (Founder of DiEM25)

Belgia:
Parti Socialiste
Ecolo
Vooruit

Danmark:
Socialistisk Folkeparti
Enhedslisten

France
Renaissance & Besoin d’Europe
Parti Socialiste
Les Écologistes
La France Insoumise
Nouvelle Donne          
Europe Équitable

Italia:
 Movimento 5 Stelle – Sud – Pasquale Tridico.

Luxembourg
Piraten

Østerrike:
SPÖ
KPÖ

Portugal:
Bloco de Esquerda
Volt

Spania:
Sumar

Sverige:
Miljöpartiet

Tsjekkia:
STAČILO!

Tyskland:
Die Linke
 ÖDP- die Naturschutzpartei


[1] Verdensbanken (2022), Verdensbankens president David Malpass: Forord til rapporten om fattigdom og delt velstand

[2] IEA (2023), Veikart for netto nullutslipp

[3] https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?end=2022&locations= XD-XM&start=2022&view=bar

[4] Chancel et al. (2022), World Wealth Tax Simulator

[5] Internasjonale holdninger til global politikk, Adrien Fabre, Linus Mattauch & Thomas Douenne (2023).

[6] https://www.taxobservatory.eu//www-site/uploads/2023/10/global_tax_evasion_report_24.pdf

[7] https://twitter.com/JosepBorrellF/status/1786504146897506384

[8] https://www.v-20.org/wp-content/uploads/2023/04/AMA-Agenda_April-16_compressed.pdf

[9] https://re-course.org/newsupdates/new-report-analysing-initial-experience-with-imfs-resilience-and-sustainability-trust-shows-evidence-of-concern-austerity-privatisation-and-fossil-fuel-expansion/

[10] https://www.reuters.com/sustainability/climate-energy/pressure-builds-charge-global-shipping-sectors-co2-emissions-2024-03-18/

[11] https://en.wikipedia.org/wiki/UN_Framework_Convention_on_International_Tax_Cooperation

[12] https://eci.ec.europa.eu/038/public/ 

Scroll to Top